به نظر شما موزه آب در کاهش مصرف آب چقدر تأثیر دارد؟

  1. بسیار زیاد (7 راي)
  2. تأثیر کمی دارد (0 راي)
  3. تأثیری ندارد (1 راي)